"Crewing all seas."
  • Home
  • Politica de securitate

Legal - Politica de Securitate

 

Din perspectiva noilor prevederi ale REGULAMENTULUI 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și în conformitate cu cerinţele Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările  şi completările ulterioare, S.C. Sirius Crewing Services SRL denumită în continuare Sirius Crewing Services, administrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal, pentru desfăşurarea activităţii de recrutare și plasare de personal în domeniul maritim.

Prezenta Politică de securitate a fost elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementează modul în care sunt colectate aceste informaţii, precum şi cerințele minime de securitate privind utilizarea informaţiilor în cadrul Sirius Crewing Services.

Prin cerinţe minime de securitate s-a avut în vedere un complex de măsuri tehnice, informatice, organizatorice, logistice, proceduri şi măsuri de securitate prin care să se asigure nivelul minim prevăzut în art. 20 din Legea nr. 677/2001, în conformitate cu cerinţele  prelucrării datelor cu caracter personal, aprobate prin Ordinul 52 din 18 aprilie 2002 ale Avocatului Poporului.

Sirius Crewing Services a adoptat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. În acest sens a fost desemnată – în baza unui contract de servicii – persoana/firma responsabilă cu respectarea dispoziţiilor Legii nr.677/2001 – protecția datelor cu caracter personal. Sirius Crewing Services a luat măsuri de stocare în siguranţă a informaţiilor privind date cu caracter personal, astfel încât să fie asigurat un nivel adecvat de protecţie şi securitate, în sensul Legii 677/2001.

 

 

 

Prezenta politică se aplică tuturor angajaţilor Sirius Crewing Services cu atribuţii de prelucrare a datelor cu caracter personal şi/sau după caz persoanelor împuternicite.

 

 

 

ANSPDCP  –  Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Codul numeric personal (CNP) – un număr semnificativ care individualizează în mod unic o persoană fizică, constituind un instrument de verificare a stării civile a acesteia şi de identificare în anumite sisteme informatice de către persoanele autorizate;

Date cu caracter personal  –  orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

Date cu caracter personal cu funcţie de identificare de aplicabilitate generală (date cu caracter special)  –  numere prin care se identifică o persoană fizică în anumite sisteme de evidenţă şi care au aplicabilitate generală, cum ar fi: codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, numărul paşaportului, al permisului de conducere, numărul de asigurare socială sau de sănătate;

Operator – orice persoană fizică sau juridică, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; 

Persoana responsabilă de politica de securitate a datelor cu caracter personal – persoana responsabilă de funcţionarea corespunzătoare a sistemului complex de protecţie a informaţiei care conţine date cu caracter personal, precum şi de elaborarea, implementarea şi monitorizarea respectării prevederilor politicii de securitate a operatorului de date cu caracter personal;

Prelucrarea datelor cu caracter personal  – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea; 

Stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

Utilizator – orice persoană care acţionează sub autoritatea operatorului, cu drept de acces la  datele cu caracter personal.

 

 

 

 

 

 

Scopul acestor măsuri este de a stabili responsabilităţile angajaţilor Sirius Crewing Services, pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Scopul colectării şi prelucrării datelor este pentru furnizarea de servicii de selectare, recrutare și plasare de personal navigant – crewing.

 

 

 

Sirius Crewing Services prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice cu calificare/specializare/competențe în domeniul maritim.

 

 

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 cu modificările şi completările ulterioare, persoanelor vizate le sunt aduse la cunoştinţă informaţiile prevăzute la art. 12, iar Sirius Crewing Services are obligaţia de a comunica persoanei vizate, în principal, informaţii privind:

Informarea persoanelor vizate este adecvată circumstanţelor specifice de prelucrare (respectiv modalităţii de prelucrare a datelor, suportului pe care sunt colectate datele etc.) şi se  realizează prin intermediul documentelor prin care datele personale sunt colectate şi prin afişarea unei Note de informare privind protecţia datelor personale la sediul Sirius Crewing Services, cât şi pe pagina web siriuscrewing.ro.

 

 

 

Conform  cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, Sirius Crewing Services,  prin intermediul serviciilor de recrutare de personal, prelucrează datele cu caracter personal, referitoare la nume şi prenume, data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura, adresa (domiciliul/reşedinţa), date privind studiile, date privind starea de sănătate, prin mijloace manuale și electronice, destinate realizării serviciilor de recrutare personal pe care le prestează clienţilor, cu respectarea tuturor cerinţelor de securitate şi protecţie impuse de lege.

De asemenea, conform art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 677/2001, modificată şi completată, datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării sunt adecvate,  pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate.

Colectarea datelor cu caracter special se face numai cu consimţământul persoanei vizate conform art. 7 alin.(2) şi art. 8 din Legea nr. 677/2001 cu modificările şi completările ulterioare, consimţământ ce trebuie să fie expres şi neechivoc, explicit, liber exprimat şi informat.

 

Persoanele fizice sunt obligate să furnizeze datele solicitate de Sirius Crewing Services,  acestea fiind necesare:

În momentul în care se solicită serviciile de recrutare de personal, Sirius Crewing Services, va solicita anumite date personale fără de care realizarea acestor servicii respectiv încheierea contractelor de muncă nu va fi posibilă. Tot atunci va informa persoana vizată cu privre la acceptul pentru prelucrarea datelor personale și dacă datele pe care le furnizează vor fi accesibile altor parteneri ai Sirius Crewing Services sau altor terțe părți.

Prelucrarea datelor personale având funcţie de identificare, precum şi codul numeric personal şi seria şi numărul actului de identitate/pașaportului, se realizează având în vedere dispoziţiile art. 8 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi Decizia preşedintelui A.N.S.P.D.C.P. nr.132/2011.

Sirius Crewing Services desemnează utilizatori pentru operaţiile de colectare, introducere şi prelucrare a datelor cu caracter personal în sistemele informaţionale sau sitemele manuale.

 

 

 

Datele cu caracter personal se pot comunica între Sirius Crewing Services şi împuterniciţii acesteia sau între Sirius Crewing Services sau împuterniciţi ai acesteia şi alte instituţii ori organisme publice sau entităţi de drept public sau privat în una dintre următoarele situaţii:

Comunicarea datelor cu caracter personal în situaţiile prevăzute la aliniatul anterior se poate face dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

Comunicarea datelor cu caracter personal se poate face şi on-line, cu respectarea dispoziţiilor alininiatelor anterioare şi asigurarea securităţii sistemelor de comunicaţii a datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal asupra cărora persoanele vizate au exercitat şi li s-a recunoscut dreptul de opoziţie nu pot face obiectul prelucrării.

Cererile pentru comunicarea datelor cu caracter personal adresate Sirius Crewing Services trebuie să conţină datele de identificare a solicitantului, precum şi motivarea şi scopul cererii, conform prevederilor legale.

Cererile care nu conţin aceste elementele se restituie pentru completare, iar cele care nu se încadrează în condiţiile prevăzute de lege se resping, menţionându-se motivele pentru care comunicarea datelor cu caracter personal nu este posibilă.

Înainte de comunicarea datelor cu caracter personal, Sirius Crewing Services verifică dacă acestea sunt exacte şi, dacă este cazul, actualizate.

În situaţia în care se constată că au fost transmise date incorecte sau neactualizate, Sirius Crewing Services are obligaţia de a informa destinatarii respectivelor date asupra neconformităţii acestora, cu menţionarea datelor care au fost modificate.

La comunicarea datelor cu caracter personal Sirius Crewing Services atenţionează destinatarii asupra interdicţiei de a prelucra datele pentru alte scopuri decât cele specificate în cererea de comunicare.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către societate şi pot fi comunicate fără a se limita la, următoarelor categorii de destinatari:

 

 

 

Sirius Crewing Services respectă prevederile art. 5 din Legea nr. 677/2001 cu modificările şi completările ulterioare, prin instituirea unor garanţii specifice scopului şi mijloacelor de prelucrare, care atestă îndeplinirea condiţiilor de legitimitate a prelucrării prevăzute de art. 5 din Legea nr. 677/2001.

Garanţiile în baza cărora se pot dezvălui datele cu caracter personal sunt;

Prelucrarea datelor personale, inclusiv dezvaluirea către terti, se poate face în anumite cazuri cu condiţia instituirii unor garanţii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Sirius Crewing Services respectă principiul caracterului adecvat, pertinent şi neexcesiv, precum şi măsurile de confidenţialitate şi de securitate a prelucrărilor, prin constituirea unor garanţii adecvate, respectiv:

 

Ce înseamnă să-ți dai consințământul

Potrivit precizărilor din actul normativ în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, consimţământul persoanei vizate reprezintă orice manifestare de voinţă expresă, liberă, specifică şi informată, prin care persoana vizată acceptă să fie prelucrate datele cu caracter personal care o privesc.

Consimţământul trebuie dat în mod expres, într-o formă care să permită dovedirea acestuia de către operator.

Anterior obţinerii consimţământului, operatorul – prin intermediul utilizatorului – are obligaţia de a informa persoana vizată despre:

 

Politica de confidențialitate

Sirius Crewing Services folosește datele persoanelor vizate pentru furnizarea de servicii de selectare, recrutare și plasare de personal navigant – crewing. Această politică stabilește modul în care sunt colectate informaţiile, precum şi condiţiile de utilizare a a informaţiilor în cadrul societăţii.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale şi a abuzurilor, Sirius Crewing Services  utilizează metode şi tehnologii complexe de securitate şi proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

 

 

 

 

Politica de securitate a prelucrării de date cu caracter personal

 

Potrivit art. 19 şi 20 referitoare la confidenţialitatea şi securitatea prelucrărilor din Legea nr. 677/2001, modificată şi completată, Sirius Crewing Services  aplică măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. În acest sens s-au luat măsuri pentru a proteja datele persoanelor vizate pe care le prelucrează, printre acestea se prelucrează şi date cu caracter special care respectă cerinţele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal conform prevederilor Ordinului 52 din 18 aprilie 2002, publicat în Monitorul Oficial nr. 383 din 5 iunie 2002.

 

Instruirea personalului

 

Personalul Sirius Crewing Services este informat cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, la cerinţele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, conform prevederilor Ordinului 52 din 18 aprilie 2002, la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (General Data Protection Regulation – GDPR) precum şi cu privire la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal sunt instruiţi asupra confidenţialităţii datelor cu caracter personal, şi accesează numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.  

Toate prevederile documentului Politica de Securitate a prelucrarea datelor cu caracter personal sunt aplicabile.

 

    Prelucrarea manuală de date cu caracter personal

 

Documentele care conţin date cu caracter personal sunt ţinute în fişete sau dulapuri închise cu cheie sau cu un alt mecanism de securizare. Documentele care conţin date cu caracter personal, folosite pentru realizarea anumitor operaţiuni se vor preda persoanelor abilitate sau se vor închide imediat după terminarea acestora.

 

    Principiile care stau la baza prelucrării datelor cu caracter personal

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii: 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală, inclusiv dezvăluirea acestora către terţi, se face numai în urmatoarele condiţii: 

    1. persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul;
    2. prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală;
    3. în alte cazuri, cu avizul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi numai cu condiţia instituirii unor garanţii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate. 

 

Sirius Crewing Services respectă principiul caracterului adecvat, pertinent şi neexcesiv, precum şi măsurile de confidenţialitate şi de securitate a prelucrărilor. În cazul prevazut la punctul c) de mai sus, se au în vedere urmatoarele aspecte: 

 

Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală, inclusiv dezvăluirea acestora, prin efectuarea şi reţinerea de copii de pe cartea de identitate sau de pe documente care le conţin, sunt interzise, cu excepţia situaţiilor prevăzute la punctele a), b) si c) de mai sus. 

 

Măsuri tehnice privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Toate documentele care conţin date cu caracter personal se înregistrează şi urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere şi arhivare stabilite prin Legea Arhivelor nationale (r1)nr. 16/1996  şi prin proceduri interne.

Astfel, prelucrarea acestor date, inclusiv dezvaluirea către terţi, se poate face numai dacă:

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Sirius Crewing Services SRL, denumită în continuare Sirius Crewing Services, cu sediul în Constanța, strada Stefan cel Mare, nr.56, et. 5, apt. 1, MG METROPOL CENTER în conformitate cu  cerinţele Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, administrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi, pentru desfăşurarea activităţii în sectorul recrutării și plasării de personal în domeniul maritim.

Scopul colectării datelor este acela de a oferi persoanelor fizice interesate servicii specifice activității de recrutare și plasare de personal în domeniul maritim.

    Sirius Crewing Services prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, referitoare la nume şi prenume, data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura, cod numeric personal, domiciliul/reşedinţa, serie şi număr act de identitate, date referitoare la studii, date referitoare la starea de sănătate, prin mijloace manuale și electronice, destinate încheierii contractelor de muncă.

Aveţi obligaţia de a furniza datele solicitate, acestea fiind necesare evaluării în vederea încheierii contractelor de muncă. Refuzul dvs. determină neacceptarea oferirii serviciilor de recrutare și plasare de personal și implicit neînregistrarea datelor în sistemul de stocare și prelucrare.

Sirius Crewing Services respectă dreptul la intimitate al persoanelor ale căror date sunt prelucrate, prin „Politica de confidenţialitate’’, cu scopul de a informa asupra modului în care sunt colectate, folosite şi procesate informaţiile cu caracter personal. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităţilor publice centrale/locale și terților implicați în procesul derulării contractelor de muncă. Datele dumneavoastră pot fi transferate în străinătate în vederea derulării contractului de muncă.

Conform Legii nr. 677/2001, persoanele vizate beneficiază de:

Totodată, persoanele vizate au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către Sirius Crewing Services a datelor este obligatorie.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Sirius Crewing Services SRL sau prin email la adresa: c.stan@siriuscrewing.ro

 

Pentru informaţii suplimentare vizitați: siriuscrewing.ro

     

Drepturile persoanelor ale căror date personale sunt colectate şi/sau prelucrate

 

 

 

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, Sirius Crewing Services este obligată să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:

Pe pagina de internet a Sirius Crewing Services – siriuscrewing.ro – este postată Politica de confidenţialitate;

Înainte de completarea datelor cu caracter personal se solicită consimţământul persoanelor vizate, pentru prelucrarea acestora.

 

 

 

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Sirius Crewing Services (în calitate de operator), la cerere şi în mod gratuit o informare privind confirmarea faptului că datele care o privesc sunt prelucrate de acesta. 

Sirius Crewing Services este obligată, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:

Note: 

(1) Persoana vizată poate solicita de la Sirius Crewing Services informaţiile prevăzute de lege, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, semnată şi înregistrată la sediul societăţii. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

(2) Sirius Crewing Services este obligată să comunice informaţiile solicitate, în termen de 30 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului.

 

 

 

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

 

 

 

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

 

 

 

Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine retragerea/anularea/reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte.

Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei vizate la aliniatul precedent, numai în următoarele situaţii:

 

 

 

Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate.

Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.

 


© Sirius Crewing Services Srl - All rights reserved, designed by imarketing.gr